استاد محسن ابراهیمی

خط معلی، نقاشی خط، نستعلیق،شکسته نستعلیق و خط تحریری و موسس و بنیان گذار مجموعه فرهنگی آموزشی و انتشارات هنرفرین